معرفی

مشخصات فردی

زهرا شهرابی فراهانی

نام - نام خانوادگی : زهرا   شهرابی فراهانی

پست الکترونیکی : sharabi.zahra@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سوابق اجرایی

مسئول گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده تربیت معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مدت یکسال1386عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی-

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست سازمانی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-06-01

زهرا شهرابی فراهانی
زهرا شهرابی فراهانی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی-
مرتبه علمی :
    مربی
^